کوره هلندی

زغال چوب در کوره های تولید زغال در دو مرحله به زغال تبدیل میشوند

مرحله خشک شدن و مرحله زغال شدن:گرما و حرارت مرد نیاز جهت خشک کردن و اغاز شرایط زغال شدن با سوختن بخشی از چوب انچام میگردد. علاوه اینکه حرارت و گرمای اضافی بوسیله عکس العمل شیمیای که در طول مرحله زغال شدن اتفاق می افتد، کم شده و به بیرون هدایت می شود. سوختن توسط محدود کردن و با تنظیم اندازه و حجم هوای وارد شده در کوره کنترل می شودبعد از اینکه ناحیه سطحی چوبایجاد شد حرار و گرمای موجود در کوره چوب را تجزیه می کند تا چوب را ب شکل تدریجی و اهسته به مرحله زغال شدن برساند.

بخار آب و گازهای قابل اشتعال که برای سوختن کامل به آن کمی اکسیژن رسانده می شود به شکل دود از طریق دودکش های تعبیه شده در کوره به بیرون هدایت می شود.

تشکیل زغال در کورهتهیه زغالزغال کبابیکوره صنعتیمراحل تهیه زغال

دیدگاه ها غیر فعال است