بارگیری از انبار زغال ارتا زغال در مورخه99/2/2 به مقصد استان قم با مجوز رسمی از منابع طبیعی استان اردبیل